Нормативне забезпечення

Положення про ректорат

Положення про факультет

Положення про деканат

Положення про кафедру

Положення про навчальний відділ

Положення про загальноосвiтню школу-інтернат

Положення про центр раньої соціальної реабілітації

Звіт директора за 2014-2015 рік

Колективний договір

Наказ про затвердження штатного розкладу

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про організацію освітнього процесу

Склад Наглядової ради

Положення про Вчену раду

Оприлюднені рішення вченої ради

Стратегія і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності

Положення про зразок та порядок виготовлення документів

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Положення про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про Наглядову раду

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Положення про наукову бібліотеку

Положення про вибіркові дісципліни

Положення про стипендіальну комісію

Положення про стіпендії ХНА

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про критерії оцінювання знань студентів

Положення про переведення на індівідуальний графік навчання студентів денної форми навчання

Реєстр студентів, яким призначена академічна стипендія