Кафедра спеціальної освіти

Кафедра корекційної педагогіки та психології (нині кафедра спеціальної освіти) комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради функціонує з 1 вересня 2013 року.

Існування напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія», як окремого напрямку діяльності, було розпочато з 2008/2009 навчального року відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АВ № 420619 від 17.11.2008 р., згідно з рішенням ДАК від 01.07.08., протокол №72). Ліцензований обсяг складає 20 осіб.

З 1 вересня 2016 року рішенням Вченої ради (протокол від 24.07.2016 № 7) кафедру корекційної педагогіки та психології реорганізовано шляхом перетворення в кафедру спеціальної освіти при факультеті реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи.

 
Кафедра спеціальної освіти є випусковою і забезпечує якісну освітню та професійну підготовку фахівців за:
 

 • першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 01 «Освіта» зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта»: спеціалізація «Логопедія» з додатковими спеціалізаціями «Спеціальне виховання» та «Спеціальна психологія».

 

Випускникам присвоюються кваліфікації – «дефектолог, учитель початкових класів та вихователь освітніх закладів для осіб із тяжкими порушеннями мовлення» або «дефектолог, учитель початкових класів для осіб із тяжкими порушеннями мовлення, спеціальний психолог».

Основними сферами діяльності, в яких можуть бути задіяні випускники, є: сфера освіти (санаторні, спеціальні дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, школи-інтернати, центри дитячої творчості, дошкільні та шкільні логопедичні пункти, обласні (міські, районні) психолого-медико-педагогічні консультації); сфера охорони здоров’я (будинки дитини, дитячі санаторії, дитячі поліклініки та лікарні, анонімні кабінети); сфера соціального захисту населення (центри соціального обслуговування населення, притулки, територіальні центри соціальної реабілітації інвалідів, будинки-інтернати).

 

 • другим (магістерським) рівнем галузі знань 01 «Освіта» зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта»

 

Випускникам присвоюється кваліфікація – «Вчитель-логопед. Викладач корекційної педагогіки і спеціальної психології. Вчитель початкових класів дітей із тяжкими порушеннями мовлення».Випускники мають можливість працювати на посаді викладача у вищих навчальних закладах; займати робочі місця у закладах освіти (дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних, школах-інтернатах), закладах охорони здоров’я (санаторії, психоневрологічні диспансери, поліклініки, стаціонарні відділення), закладах соціального захисту населення (територіальних центрах ранньої та професійної реабілітації, будинках-інтернатах).

Навчальний процес на кафедрі спеціальної освіти забезпечують 12 науково-педагогічних працівників; із них 1 доктор наук, 3 кандидати наук.


Науково-педагогічний склад кафедри.

 

Турубарова Анастасія Володимирівна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

 

Основними завданнями кафедри у 2016/2017 навчальному році є:
 • організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи з найбільш талановитою студентською молоддю та заохочення до наукової роботи, шляхом впровадження: проблемно-орієнтованого самонавчання здібних та талановитих студентів; спільних досліджень як фактору передавання досвіду та залучення на усіх етапах процесу наукових досліджень; систематичної та безперервної роботи щодо виконання індивідуальних студентських наукових робіт; наповнення реальним науковим змістом діюче наукове студентське товариство;
 • здійснення управлінського та академічного моніторингу;
 • здійснення профорієнтаційної роботи кафедри в світлі умов прийому до ВНЗ у 2017 році;
 • реалізація системи життєвої та соціальної практики студентів;
 • посилення контролю за виконанням самостійної роботи студентів у зв’язку із зростанням рівня її автономності;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • підвищення рівня опублікування наукових статей, збільшення кількості публікацій у закордонних виданнях, збільшення кількості публікацій за участю студентів;
 • організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних і взаємних відвідувань;
 • виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах, організація наставництва;
 • проведення системи заходів з метою здійснення профорієнтаційної роботи;
 • покращення конкурентоспроможної освітньої діяльності кафедри, як однієї з передумов збільшення контингенту осіб.

 

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

 


Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:
 • Аномалії психічного розвитку
 • Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта»
 • Дитяча практична психологія
 • Ігри в логопедичній роботі
 • Корекційна андрагогіка
 • Корекційно-реабілітаційні служби
 • Клініка інтелектуальних порушень
 • Логопедія
 • Організація логопедичної роботи в системі освіти
 • Логопедичний масаж
 • Логоритміка з методикою
 • Методи відбору у спецзаклади для дітей з ТПМ
 • Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ
 • Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення
 • Неврологічні основи логопедії
 • Основи наукових досліджень
 • Основи психолінгвістики
 • Логопсихологія
 • Основи генетики порушень розвитку і поведінки
 • Основи психо- та невропатології
 • Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спецзаклади
 • Риторика, культура мовлення корекційного педагога
 • Соціальна логопсихологія
 • Спеціальна дошкільна педагогіка
 • Спеціальна психологія
 • Спецметодика дошкільного виховання
 • Спецметодика математики з основами математики
 • Спецметодика початкового навчання укр. мови
 • Спецметодика розвитку мовлення
 • Спецметодика фізичного виховання
 • Спецметодика формування елементарних математичних уявлень
 • Спецметодика Я і Україна
 • Спецметодика зміцнення здоров’я та фізичного виховання
 • Фізична реабілітація осіб з ТПМ
 • Трудове навчання з методикою
 • Сенсорне виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку
 • Спецпедагогіка з історією логопедії
 • Становлення корекційної педагогіки
 • Дизонтогенез психічного розвитку
 • Психодіагностика та психопрофілактика дизонтогеній психічного розвитку
 • Нейропсихологія
 • Організація роботи психолога з дітьми із особливими потребами
 • Психологія батьківства
 • Психологія сімейного виховання
 • Тренінг професійних якостей
 • Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення
 • Виробнича педагогічна практика
 • Пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика